Kamerlingh Onnesweg 291A, 1223JJ Hilversum
035-7851364
info@fysiorevisie.nl

Welkom op de website van Fysiorevisie.

Via deze verklaring informeren wij u over persoonsgegevens die via onze website worden verzameld, waarom deze worden verzamelen en wat wij ermee doen.
Want we vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.
Wij zullen zorg dragen dat alle (persoonlijke) informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacy verklaring erop neer dat wij gegevens:

– Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
– Niet met anderen zullen delen
– Zorgvuldig beveiligen

Indien er vragen zijn over onderwerpen die niet in deze privacyverklaring staan vermeld, of u heeft een klacht over manier waarop er met uw gegevens wordt omgegaan, stuur dan een e-mail naar info@fysiorevisie.nl.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt door Fysiorevisie.

1. Gebruikersgegevens
Wij verzamelen en verwerken alleen gegevens die u zelf heeft opgegeven.
Dit zijn gegevens die bij een bestelling of een registratie op de site worden gevraagd op te geven, als uw contactgegevens, naam, e-mailadres, en in voorkomende gevallen, woonadres en telefoonnummer.

2. Automatisch gegenereerde informatie
Naast de hierboven genoemde gegevens verzamelen wij ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om de performance van onze website optimaal te houden voor de diverse devices. 

3. Cookies
Daarnaast verzamelen wij informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw (persoons)gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld: 

– Om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken; 
– Ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Fysiorevisie bij een bestelling; 
– Om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden; 
– Om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. 
– Ter verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor beroepsorganisaties, toezichthouders en overige overheidsinstanties.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden 

Fysiorevisie zal nooit uw gegevens aan commerciële partijen (derden) verstrekken.
Indien overheidsinstanties om gegevens vragen zullen deze uitsluitend worden verstrekt indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor zover van toepassing sluiten wij met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Fysiorevisie blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Op welke wijze worden uw (persoons)gegevens beschermt? 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens 

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens door Fysiorevisie.
Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@fysiorevisie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Op deze kopie van het identiteitsbewijs zijn uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar gemaakt door een zwart lijn/streep. Dit uiteraard ter bescherming van uw privacy.
Na ontvangst van uw verzoek reageren  wij zo snel mogelijk, tot uiterlijk vier weken na indiening van uw verzoek.

Tevens willen wij u erop wijzen dat uw altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als betrokkene willen wij u specifiek wijzen op de volgende artikelen uit de AVG:  

– Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie is vastgelegd;
– Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;
– Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking betrekking heeft op:
– het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; 
– het nakomen van een wettelijke verplichting; 
– om redenen van algemeen belang, of
 –wanneer voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
– Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover:
– u de juistheid van de gegevens ontkent; 
– de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 
– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
– tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; 
– Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
– Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Fysiorevisie kan cookies verstrekken voor de volgende doeleinden:

– Analyse. Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
– Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren, dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
– Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Google Analytics
We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren

We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Het privacy beleid van Google is in te vinden op: www.google.com/privacypolicy.html

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. 

Deze privacyverklaring is op 18 februari 2022 voor het laatst geactualiseerd.